Zaměřeno na ochranu životního prostředí

Nevyváženost jedné části rozkolísá celý systém. Proto je ochrana životního prostředí tak důležitá – čisté a zdravé životní prostředí je naprosto nezbytné pro kvalitu života, kterou si přejeme ...Každý z nás se může chovat tak, aby ulehčil přírodě a pomohl ji zachovat pro budoucí generace.

Z hodnocení rizik, které naše činnosti mají na životní prostředí, vyplývají hlavní složky životního prostředí, které v naší firmě řídíme tak, abychom zvyšovali jejich ochranu. Mezi ně patří: ODPADY, OBALY, CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI, OVZDUŠÍ, VODA a ENERGIE. Přesné cílové hodnoty s termíny plnění pro neustálé zlepšování v těchto oblastech jsou obsaženy i v dlouhodobém korporátním plánu ke snižování zátěže na životní prostředí s názvem „DENSO ECO VISION 2025“, který uplatňujeme.

PROBLEMATIKA ODPADŮ

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Ne vždy je to však možné. Pokud už tedy odpad vznikne, je důležité dodržovat zákonné požadavky, respektive interní předpisy, týkající se nakládání s odpady, a to především jejich správné značení a třídění.

Třídění odpadů podle jednotlivých kategorií a druhů je základním krokem k trvalé udržitelnosti životního prostředí, a tato povinnost je, mimo jiné, ukotvena i legislativně v Zákoně o odpadech.

Separace odpadů přináší, mimo jiné, tato pozitiva:

  • Šetření přírodních zdrojů
  • Možnost další recyklace (nevytříděný odpad nelze recyklovat)
  • Snížení množství odpadů
  • Snížení finanční zátěže za likvidaci odpadů
  • Snížení rizika uložení pokuty za porušení zákona (netřídění odpadu je pokutováno)

DMCZ si uvědomuje odpovědnost vůči životnímu prostředí, úsporám energií a hlásí se k principům trvale udržitelného rozvoje. V této oblasti přijímáme dlouhodobě a průběžně celou řadu opatření ke snižování negativního vlivu našeho podnikání na životní prostředí a čerpané zdroje. Jsme si totiž vědomi, že naše jednání ovlivní kvalitu života budoucích generací. Důsledně dodržujeme všechny předepsané zákonné požadavky a nad jejich rámec kontinuálně snižujeme naši ekologickou stopu. Ochrana životního prostředí není v případě naší firmy jen prázdná fráze, všichni zaměstnanci se aktivně zapojují do třídění veškerých vznikajících odpadů, a tím zvyšují procento odpadů, předávaných k recyklaci. Chráníme i vodu a ovzduší tím, že je čistíme před tím, než jsou vypouštěny do okolního prostředí (např. neutralizační stanice na odpadní vody z výroby nebo filtrační zařízení na záchyt emisí do ovzduší). Každoročně dosahujeme energetické úspory využíváním nejnovějších technologických poznatků.