Zpět ke kořenům!

Prezident Koji Karima

Vytváříme nová spojenectví s partnery napříč průmyslovými odvětvími, se kterými sdílíme společnou vizi, abychom vyřešili sociální otázky v oblasti CASE, šířili naše výrobky a služby a byli přínosem pro společnost. Společně s našimi partnery stojíme tváří v tvář novým výzvám. Bez ohledu na změny v podnikatelském prostředí a v jakékoliv době bude naše firma vždy ctít zásady vyplývající z korporátního kréda (DENSO Creed) a korporátního ducha (DENSO Spirit), který určuje normu pro chování našich zaměstnanců. Denso krédo je základem všech našich činností, který musíme mít neustále na paměti a ke kterému se obracíme, když si nejsme jistí, jak postupovat nebo jak se rozhodnout. V poslední době bohužel v Densu bojujeme s rostoucím množstvím závažných kvalitativních problémů a zákaznických reklamací a do myslí našich zákazníků se začínají vkrádat pochybnosti. Vraťme se proto ke kořenům, směřujme naše úsilí k budoucnosti a nabídněme společnosti a našim zákazníkům nové hodnoty.

Zásady Denso kréda a poselství K. Arimy:

Buďte důvěryhodní a zodpovědní

Důvěra vychází přímo ze srdce a rodí se z dlouhodobé interakce mezi lidmi s občasnou konfrontací. Důvěra je výsledkem každodenního a dlouhodobě vyvíjeného úsilí a i drobný akt arogance dokáže těžce vybudovanou důvěru v krátké chvíli zničit. „Důvěra je tak trochu jako vzduch“. Normálně si její existenci neuvědomujeme, ale přitom má až hrozivou moc.“ popsal důvěru Tarao Hajaši, první prezident společnosti Denso.

Odpovědností je míněna schopnost podpořit závazek konkrétními činy. Nezapomínejme, že naše firma existuje díky našim předchůdcům, kteří si byli této odpovědnosti dobře vědomi a vynaložili maximální úsilí, aby vybudovali důvěru, které se naše firma těší.

Buďme si vědomi toho, že naše firma stojí na pilířích dlouhodobě budované důvěry a přistupujme s maximální odpovědností k plnění představ a požadavků společnosti a našich zákazníků.

Poselství prezidenta K. Arimy

Význam důvěry vynikne především v časech krize. Právě díky usilovnému budování dobrých vztahů v normálních časech se zákazník nakonec rozhodne svěřit úkol nám v Densu.Budeme šířit naše výrobky a služby a nabídneme společnosti nové hodnoty a zároveň s nimi i šířit i naše odhodlání usnadnit životy lidí na celém světě. To bude vyžadovat velkou dávku úsilí a odpovědnosti, ale já věřím, že společnými silami tohoto cíle dosáhneme.

Ctěte skromnost, upřímnost a ochotu spolupracovat

Skromnost znamená nenechat se unést laciným pozlátkem pěkného zevnějšku, osobními potřebami či vlastním prospěchem, ale řídit se čistými, přirozenými pocity. Upřímnost znamená jednat s ostatními vždy s dobrými a čistými úmysly. Ochota spolupracovat znamená přistupovat k partnerovi čelem a jednat s ním ohleduplně.

„Trvalé vztahy s našimi partnery dokážeme vybudovat, jen pokud s nimi budeme otevřeně a čestně jednat a spolupracovat. To vyžaduje velkou dávku empatie a ohleduplnosti k ostatním a schopnost postavit se čelem ke všem situacím.“ prohlásil Tarao Hajaši.

Při jednání s ostatními nelpěte na vnější schránce a buďte upřímní a srdeční – to je totiž ta pravá cesta k vytvoření trvalých a pevných svazků.

Poselství prezidenta K. Arimy

Nabídnout ostatním pomocnou ruku, když jsou v nesnázích, je samozřejmost. To ovšem neznamená, že se o ně nemusíme zajímat, když žádné potíže nemají. Vřelá a upřímná komunikace na denní bázi je nesmírně důležitá a může mít třeba i formu přátelského rozhovoru nad šálkem kávy. Není to právě úcta k ostatním, srdečnost a vlídnost, co prohlubuje naše vzájemné porozumění? A jste vy ohleduplní a upřímní k zákazníkům, obchodním partnerům, nadřízeným, podřízeným a kolegům na pracovišti?

Buďte inovativní, kreativní a průkopničtí

Inovativností a kreativitou je míněna nepřetržitá snaha o vytváření nových hodnot. Jak řekl Tarao Hajaši, to se zdaleka netýká jen vývoje a konstrukce (i když to k takovým úvahám svádí), ale všech zaměstnanců včetně kancelářských a výrobních profesí. „Přemýšlejte nad tím, jak pracujete, buďte k sobě kritičtí a neustále usilujte o pokrok vpřed. “ řekl doslova Tarao Hajaši.

Průkopnictvím je míněna schopnost přemýšlet dopředu, být o jeden krok napřed a aktivně jít vstříc novým příležitostem. Předvídejte budoucnost, přizpůsobte se požadavkům nové doby a předjímejte změny v potřebách zákazníků tak, aby jste to byli právě vy, kdo stojí vždy v přední linii.

Nepolevujme ve zkoumání a bádání, naopak aktivně usilujme o vytváření nových hodnot a buďme vždy o krok napřed, abychom dokázali pružně reagovat na požadavky nové doby.

Poselství prezidenta K. Arimy

Vytváření hodnot, jež jsou přínosem pro společnost, vysoké ambice a na budoucnost zaměřené činností jsou cestou k trvalému růstu naší firmy. Pojďme si představit budoucnost, kterou naši společnost a naši zákazníci nechtějí vidět a s ohledem na tuto vizi se pusťme do řešení skutečných a zásadních problémů. K tomu ovšem potřebujeme pomoc ostatních. Vědí ale Vaši kolegové, o co usilujete? Souzní vaše slova s představami ostatních? Pojďme vystupovat jako jeden tým a přetavme týmovou spolupráci v naši hlavní sílu.

Služte společnosti poskytováním těch nejkvalitnějších výrobků a služeb

Nejkvalitnější v tomto případě znamená postavit se čelem situaci vyplývající z měnících se požadavků společnosti a zákazníků jedné po druhé a vynakládat maximální úsilí k tomu, abychom učinili zákazníka spokojeným.Službou společnosti je míněn odklon od produktově orientovaného obchodního modelu, kdy vyrábíme a prodáváme věci, o kterých si sami myslíme, že jsou dobré, směrem k tržně orientovanému modelu, kdy dodáváme výrobky, které si zákazníci přejí. Nabídněme zákazníkům zcela nové hodnoty, protože to je přesně to, co od nás očekávají.

Poselství prezidenta K. Arimy

Co znamená nejkvalitnější? Důkladně se prosím všichni zamyslete nad obsahem tohoto slova. Očekávání zákazníků se průběžně mění podle doby, země či regionu. Přemýšlíte nad tím, co zákazníka trápí a co očekává? A děláte vše, co je ve Vašich silách? Udělejte krok blíže k zákazníkovi, lépe pochopte jeho potřeby a nabídněte mu nové hodnoty. Slova chvály jako „Nic jiného jsme od Densa ani nečekali“ nebo „Jako vždy jste dostáli svojí skvělé pověsti“ budou dostatečnou satisfakcí

Powrót do korzeni!

Vlajka pl

Spółka Denso założona 16 grudnia 1946 roku świętowała w ubiegłym roku 70. rocznicę powstania. Patrząc wstecz, firma we wczesnych latach istnienia przeżywała głęboki kryzys i stała o krok od bankructwa. Następnie udało jej się rozszerzyć działalność na skalę globalną i osiągnąć wzrost. Dzisiaj przemysł motoryzacyjny przechodzi poważną transformację w kierunku CASE – powiązanej i autonomicznej elektromobilności, co stawia nas w sytuacji porównywalnej z walką o przetrwanie w początkach istnienia firmy.Tworzymy nowe sojusze z partnerami z różnych branż, z którymi podzielamy wspólną wizję, aby rozwiązywać problemy społeczne w zakresie CASE, rozpowszechniać nasze produkty i usługi oraz stać się użytecznymi dla społeczeństwa. Wspólnie z naszymi partnerami stajemy twarzą w twarz przed nowymi wyzwaniami.

Niezależnie od zmian w otoczeniu biznesowym i w każdej chwili nasza firma zawsze będzie przestrzegać zasad korporacyjnego credo (DENSO Creed) i ducha korporacyjnego (DENSO Spirit), który wyznacza standardy zachowania naszych pracowników. Kredo Denso jest podstawą wszystkich naszych działań, o których zawsze musimy pamiętać i do których należy się zwrócić, gdy nie jesteśmy pewni, jak postępować lub jak zdecydować. Niestety, ostatnio zmagaliśmy się w Denso z rosnącą liczbą poważnych problemów w zakresie jakości i reklamacjami klientów i w głowach naszych klientów zaczynają budzić się wątpliwości. Wróćmy zatem do korzeni, skierujmy nasze wysiłki dla przyszłość i zaoferujmy społeczeństwu i naszym klientom nowe wartości.

Zasady kredo firmy Denso i orędzie K. Arimy:

Bądź wiarygodny i odpowiedzialny

Zaufanie pochodzi bezpośrednio z serca i rodzi się z długotrwałej interakcji między ludźmi z okazjonalną konfrontacją. Zaufanie jest wynikiem codziennych i długoterminowych wysiłków, a nawet niewielki akt arogancji może w krótkim czasie zniszczyć mocno zbudowane zaufanie. „Zaufanie jest jak powietrze”. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy z jego istnienia, ale ma olbrzymią moc – przedstawił zaufanie Tarao Hajashi, pierwszy prezes Denso.

Odpowiedzialność oznacza zdolność do wspierania zaangażowania poprzez konkretne działania. Nie zapominajmy, że nasza firma istnieje dzięki naszym poprzednikom, którzy byli świadomi tej odpowiedzialności i dołożyli wszelkich starań, aby zbudować zaufanie, którym cieszy się nasza firma.

Miejmy świadomość, że nasza firma opiera się na filarach długoterminowego zaufania i podchodźmy z maksymalną odpowiedzialnością do realizacji wyobrażeń i wymagań firmy i naszych klientów.

Orędzie prezesa K. Arimy

Znaczenie zaufania będzie szczególnie widoczne w czasach kryzysu. To dzięki starannemu budowaniu dobrych relacji w normalnych czasach klient ostatecznie zdecyduje się powierzyć zadanie nam w Denso.Będziemy rozpowszechniać nasze produkty i usługi oraz zaoferujemy nowe wartości społeczeństwu, a razem z nimi także będziemy rozpowszechniać również naszą determinację w ułatwianiu życia ludziom na całym świecie. Będzie to wymagało dużego wysiłku i odpowiedzialności, ale wierzę, że wspólnie osiągniemy ten cel.

Szanuj skromność, szczerość i chęć współpracy

Skromność oznacza nie dać się ponieść taniemu, efektownemu wyglądowi zewnętrznemu, osobistym potrzebom lub korzyściom własnym, ale czystym, naturalnym uczuciom.Szczerość oznacza postępowanie z innymi zawsze z dobrymi i czystymi intencjami. Chęć współpracy oznacza podejście do partnera frontem i taktowne traktowanie go. Jesteśmy w stanie budować trwałe relacje z naszymi partnerami tylko wtedy, gdy postępujemy z nimi w sposób otwarty i uczciwy oraz współpracujemy z nimi. To wymaga ogromnej empatii i szacunku dla innych oraz umiejętności stawienia czoła wszystkim sytuacjom - powiedział Tarao Hajashi.W kontaktach z innymi nie opieraj się na „okładce” i bądź szczery – to właściwy sposób na tworzenie trwałych i mocnych więzi.

Orędzie prezesa K. Arimy

Oferowanie innym pomocnej dłoni, gdy mają kłopoty, jest oczywiste. Nie oznacza to jednak, że nie musimy się nimi przejmować, gdy nie mają problemów. Ciepła i szczera rozmowa na co dzień jest niezwykle ważna i może nawet przybrać formę przyjaznej rozmowy przy filiżance kawy.

Czy to nie jest właśnie szacunek dla innych, serdeczność i życzliwość, co pogłębia nasze wzajemne zrozumienie? Czy jesteś uprzejmy i uczciwy wobec klientów, partnerów biznesowych, przełożonych, podwładnych i kolegów w miejscu pracy?

Bądź innowacyjny, kreatywny i pionierski

Innowacyjność i kreatywność oznaczają ciągły wysiłek tworzenia nowych wartości. Jak powiedział Tarao Hajashi, nie ogranicza się to tylko do rozwoju i konstruowania (choć jest to kuszące), ale do wszystkich pracowników, w tym zawodów biurowych i produkcyjnych. Pomyśl o tym, jak pracujesz, bądź krytyczny wobec siebie i stale dąż do postępu - powiedział dosłownie Tarao Hajashi.

Za prekursorstwo rozumie się zdolność do myślenia z wyprzedzeniem, bycia o krok do przodu i aktywnego korzystania z nowych możliwości. Przewiduj przyszłość, dostosowuj się do wymagań nowej ery i przewiduj zmiany w potrzebach klientów, abyś to zawsze Ty był na pierwszym miejscu.

Nie ustawajmy w analizach i badaniach, przeciwnie, aktywnie starajmy się tworzyć nowe wartości i zawsze być o krok do przodu, aby móc elastycznie reagować na wymagania nowej ery.

Orędzie prezesa K. Arimy

Tworzenie wartości, które są korzystne dla społeczeństwa, wysokie ambicje i wybiegające w przyszłość działania są sposobem na utrzymanie rozwoju naszej firmy. Wyobraźmy sobie przyszłość, której nasza firma i nasi klienci nie chcą widzieć, a mając tę wizję na uwadze, zmierzymy się z prawdziwymi i fundamentalnymi problemami.

Potrzebujemy do tego jednak pomocy innych. Ale czy Twoi koledzy wiedzą, do czego zmierzasz? Czy Twoje słowa współbrzmią z wyobrażeniami innych? Działajmy jako jeden zespół i przekształćmy pracę zespołową w naszą główną siłę.

Poświęć się firmie, dostarczając produkty i usługi najwyższej jakości

Najwyższa jakość w tym przypadku oznacza stawienie czoła sytuacji wynikającej ze zmieniających się wymagań firmy i klientów jedna po drugiej oraz dokładanie wszelkich starań, aby usatysfakcjonować klienta.Poświęcenie się firmie to odejście od modelu biznesowego zorientowanego na produkt, w którym produkujemy i sprzedajemy rzeczy, które naszym zdaniem są dobre, w kierunku modelu rynkowego, w którym dostarczamy produkty, których oczekują klienci. Zaoferujmy naszym klientom zupełnie nowe wartości, ponieważ dokładnie tego od nas oczekują.

Orędzie prezesa K. Arimy

Co oznacza najwyższej jakości? Zastanówcie się proszę wszyscy nad sensem tego słowa. Oczekiwania klientów zmieniają się w czasie, w zależności od kraju lub regionu. Zastanów się, co przeszkadza klientowi i czego on oczekuje? Czy robisz wszystko, co w Twojej mocy? Zrób krok bliżej klienta, lepiej zrozum jego potrzeby i zaoferuj nowe wartości. Słowa pochwały, takie jak „Od Denso niczego innego nawet nie oczekiwaliśmy” lub „Jak zawsze zasługujecie na doskonałą opinię” będą wystarczającą satysfakcją.